Close

跨境渡輪服務

香港 (中國客運碼頭) <–> 澳門及中國
中國客運碼頭之離境大堂設於中港城1樓,而接船大堂則設於中港城二樓

位於中港城之港澳客運船公司 舖號 電話 詳細資料請參閱以下網站
珠江客運有限公司 1樓B00 A1-5號舖 2736 2917 www.cksp.com.hk
早興有限公司
(番禺南沙港客運船務香港總代理)
1樓7號舖 2375 0688 www.barcaferry.com
香港油麻地旅遊有限公司 1樓B6-8舖 2736 1387 www.hkf.com
新世界第一渡輪服務(澳門)有限公司 1樓3號舖 2131 8181 www.nwff.com.hk
噴射飛航 1樓B00 B9號舖 2377 4036 www.turbojet.com.hk